Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 


Forskningsrapporter
Program
Sök medel
Uppgifter org nr. etc
Kontaktpersoner
  Mer om forskning
Forskningslänkar
     
 Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Några intressanta forskningsrapporter
Klicka på rubrik för mer info

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Slutrapport: Detektion av kransmögel (Verticillium longisporum) & associerade svampar.
Slutsats
Mycket av arbetet i detta projekt har ingått som associerat projekt till det stora fakultetsövergripande BioSoM-programmet som avslutats under kvartal 1, 2016.
Baserat på de jordprover som analyserats 2013-2015 är förekomsten av Verticillium, framför allt V.longisporum riklig i Skåne.
Sammantaget kan man säga att metoderna för DNA-baserad analys av jordburna patogener har avsevärt förbättrats under projekttiden. Nu är det viktigt att lantbruksnäring och analysföretag tar till sig resultaten och integrerar denna kunskap i sina olika verksamheter.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Med sensormätning och flygbilder höjer vi precisionen och förståelsen av fältförsöksresultaten.
Forskningsrapport med bilder sist i pdfen!


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Olika frekvenser av höstraps i en växtföljd – inverkan på avkastning och sjukdomsangrepp
Slutrapport och artikel i Svensk Frötidning !


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Projekt: Kvävegödsling på våren till höstraps med anpassning till grödans kväveupptag på hösten.
Sammanfattning och rapport


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biologisk markkartering – Integrerad analys av jordbundna växtsjukdomar och markkemi (BioSoM I)
Jordburna patogener kan orsaka stora skördeförluster. Klumprotsjuka och ärtrotröta är exempel på sjukdomar som producerar vilsporer med lång överlevnad, 10-20 år, i marken. Inom BioSoM (Biological Soil Mapping), som är ett tematiskt forskningsprogram vid NL-fakulteten på SLU, är målet är att utveckla ny service till lantbruket för att bestämma förekomsten av jordburna patogener. SLU ansvarar för det vetenskapliga arbetet och utveckling av råd för att optimera växtföljd och odlingsåtgärder i samarbete med ett flera intressenter från näringslivet.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Minskat spill och ökad kapacitet vid skördetröskning av höstoljeväxter.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kväveefterverkan av höstraps i jämförelse med andra grödor.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps och ärter i växtföljden – metoder att tillvarata det bättre förfruktsvärdet och minimera den större kväveutlakningsrisken.

Klicka här för hela rapporten (11 MB)


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Växtpatogeners påverkan på uppkomst och etablering – en produktionsbegränsande faktor i svensk oljeväxtodling?


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Identifikation av de främsta ”flaskhalsarna” för att uppnå höga halter av ovanliga fettsyror i nya oljegrödor.
Det övergripande målet för programmet är att på sikt utveckla nya oljegrödor som producerar råvarorna för framtidens kemisk-tekniska industri. Slutrapport


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Omprövning av tröskelvärden för bekämpning av rapsbagge i höstraps.
I bl.a. Tyskland och Frankrike omvärderar man bekämpningströsklarna för rapsbaggeangrepp i höstraps. Christer Nilsson redovisar 3-års svenska försök 2002-2004 för ev. nya bekämpningströsklar i Sverige.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken.
Resultaten indikerar att en grund jordbearbetning i samband med sådd borde kunna ge en bättre inblandning av växtrester, en bättre etablering av höstvetet och därmed högre skördenivå än vid direktsådd (utan bearbetning). Samtidigt som kvävemineraliseringen under hösten inte stimuleras mycket mer än vid direktsådd.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Undersökningar av Beet Western Yellow Virus (BWYV) på höstraps i Skåne
Höstoljeväxter kan infekteras och skadas av flera olika virus varav beet western yellow virus (BWYV) är ett av de mest betydelsefulla.

Vi har för närvarande mycket liten kunskap om utbredningen av BWYV i svenska höstoljeväxtfält och vilken skördeförlust som detta virus kan orsaka. Man kan förmoda att den förekomst av virus som noterats i vissa höstoljeväxtfält i Skåne skulle kunna medföra en skördeförlust på 10-20%. Under milda höstar kan man förmoda att spridningen kan bli omfattande om förekomsten av vektorer är hög och att spridningen sker relativt tidigt.Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kransmögel i höstraps
- angrepps- och symptomutveckling samt inverkan på kvantitet och kvalitet


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hur påverkar odlingsfaktorerna fröskörden av klöver?
Skördarna av rödklöver är beroende av ett flertal faktorer, både odlingstekniska och årsmån. Undersökningen har visat att de faktorer som odlaren kan påverka är underordnade de som inte går att styra över. Pollinering och väderlek är det som betyder mest för vilken avkastningsnivå en odling når.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsbaggeresistent raps
Med genteknik kan man framställa raps som försämrar rapsbaggelarvers överlevnad.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya vegetabiliska oljor för tekniskt bruk med genteknik
I ett forskningsprojekt finansierat av bl.a Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning utvecklas nya oljekvaliteter specialanpassade för kemisk industri.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förbättrade vegetabiliska oljor för färger.
Vegetabiliska oljor har en lång tradition som råvara till färger. Den traditionella oljefärgen är oftast lufttorkande och baserad på linolja eller motsvarande vegetabilisk olja. Dessa färger torkar genom att en kemisk reaktion mellan luftens syre och oljemolekylerna skapar en strukturuppbyggnad varvid färgen torkar. Torkförloppet är emellertid relativt långsamt och lämpar sig därför mindre bra för industriell ytbehandling där en snabb torkning oftast är önskvärd.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Försöks- och forskningsrapport 2005
I denna rapport redovisas längre försöksserier som avslutats under de senaste åren samt sammanfattningar av avslutade forskningsprojekt.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster ÄRTIG RAPS – ETT TRANSGENT MEDEL MOT RAPSBAGGAR?
Kortfattad och läsvärd rapport från ett forskningsprojekt där försök görs att hitta resistens mot rapasbaggar i raps och rybs.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förädling för resistens mot kransmögel i höstraps
Ingrid Happstadius, Svalöf Weibull AB 2001-09-25
Projektet ”Förädling för resistens mot kransmögel” startade 1997 och hade två målsättningar. SWAB skulle dels på begäran av SSO fortsätta att göra sjukdomsgraderingar i de officiella sortförsöken av höstraps (bilaga 1). Därutöver skulle nya urvalsmetoder utvecklas genom att genetiskt kartlägga resistensgener för kransmögel och i förlängningen också utveckla genetiska markörer för egenskapen (bilaga 2). Framtagande av växtmaterial och utvärdering av fenotyp i det arbetet utfördes av Svalöf Weibull AB, medan den molekylära delen av projektet utfördes av DNA landmark, Canada, med stor erfarenhet av arbeten med Brassica-genomet.


Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster RESISTENSFÖRÄDLING I OLJEVÄXTER
”Resistensförädling i oljeväxter” har varit ett kontinuerligt pågående projekt sedan 1985. Fram till och med 1992 bedrevs arbetet vid W Weibull AB och därefter vid Svalöf Weibull AB. Projektet har under hela perioden erhållit medel ifrån Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning och mellan 1990 och 1993 även ifrån Stiftelsen Lantbruksforskning.

Här följer först en sammanfattning och därefter redovisningar där varje sjukdom/patogen behandlas separat.Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster VÄXTFÖLJDENS BETYDELSE FÖR Verticillium dahliae I HÖSTRAPS
Under åren 1999 till 2001 har projektet ”Växtföljdens betydelse för Verticillium dahliae (Kransmögel) i höstraps” pågått. Ett projekt finansierat av dels Stiftelsen svensk oljeväxtforskning och dels av SL-stiftelsen.

Slutsats:
Med denna undersökning i ryggen kan man konstatera att den historiska växtföljden på ett skifte har betydelse för hur omfattande skördeförlusterna blir. Med historisk växtföljd menas i detta fall hur stor odlingsintensiteten varit de senaste 15 åren på fältet. Läs mer.
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson