Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
 Försöksresultat för år 2011 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2011.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2011 som 2007-2011
för såväl Sverige som Skåne.


Svampbekämpning i höstrapsBekämpning av Phoma (torröta)


Örtögräsbekämpning


Reducerad jordbearbetning

Kvävestrategier till höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2011 som 2007-2011


Ogräsbekämpning i vårraps


Rapsbaggebekämpning i vårraps


Svampbekämpning i vårraps

Jordbearbeting Lemken

Bearbetning lättjord

Bearbetning Carrier

Jordbearbetning - kväveutlakning

Ogräsbekämpning

VÅRRYBS      Inga försök 2011
 
HÖSTRYBS    Inga försök 2011
 
LINSort- och utsädesmängd i lin
Medeltabellerna innefattar såväl 2007 som 2007-2011


Kvävebehov till lin


NPK-behov i lin

Svampbekämpning i lin

Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ


Ängssvingel, tillväxtreglering


Arter - etablering - ekologisk vallfröodlling


Rödklöver putsning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson