Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Marknadslänkar
 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 
Av Henrik Strindberg, uppdaterad 20 oktober 2014  
Prisfönster öppnar sig några veckor framåt?  
 

I väntan på att den nya skörden av sojabönor från USA skall nå marknaden så bedömer jag att det öppnar sig en möjlighet till bättre pris för vår osålda raps. Tittar man på tidigare års trender så är just perioden från mitten på oktober fram till vecka 50 ofta präglad av uppåtgående priser på den globala marknaden. Naturligtvis är det tillgång och efterfrågan på sojabönor och sojamjöl som är den styrande faktorn, men där rapsen hänger på av bara farten.

Anledningen är det vakuum som uppstår när exporten från Sydamerika börjar minska och det är dags för köpare att växla över till nordamerikansk skörd. Här bidrar en del logistik till hur stor denna prisuppgång kan bli, som exempelvis skördetakten i Nordamerika. Köparen är beredd till en premie för att säkerställa leveranserna och det är detta som vi svenska rapsodlare kan utnyttja. Beroende på att den totala tillgången är så pass god på oljeväxter i år, så kanske inte prishöjningen är vad vi hoppats på. Jag tror att Lantmännens notering kan närma sig 2,90 kr innan vi når v 50. Under januari riskerar vi, under förutsättning att sådden och skörden i Sydamerika blir normal vad gäller areal och kvantitet, återigen få se dalande priser som inte återhämtar sig förrän framåt vårkanten.
 

Skörden av sojabönor och majs slår rekord i USA detta år. De senaste prognoserna pekar på en sojaskörd runt 107 miljoner ton (mt) och en majsskörd på ca 356 mt. Långt över de ursprungliga prognoserna från USDA. Vad gäller sojabönor så är det en ökning från förra årets skörd med 15 mt. Trots detta ökar inte världslagren extremt mycket. Lagren mätt i % av årlig användning uppskattas till ca 24 % dag, jämfört med 19,3 % för ett år sedan.

Höstrapsskörden per hektar den bästa på 14 år i Sverige. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare genomför varje år skördeenkäter bland våra medlemmar. Årets rapportering av höstoljeväxter visar på en hektarskörd på 3950 kg. Detta är den högsta hektarskörden på de senaste 14 åren. Tittar man på de regionala siffrorna så kan man konstatera att i södra Sverige blev skörden per ha ungefär densamma som tidigare år medan övriga län, framför allt de kring Mälardalen har fått betydligt högre skördar per ha än normalt. Detta har bidragit till den höga snittskörden i riket.

SCB sammanställer den officiella skördestatistiken i Sverige. Våra siffror ligger som ett medeltal ofta något över SCB:s. Sveriges officiella hektarskörd av höstraps bör därför hamna kring 3850 kg/ha.

Detta kommer att innebära att balansen proteinmjöl och olja rubbas. Den stora efterfrågan på proteinmjölet har under flera år varit den del som påverkat priset på rapsfröet allra mest. Oljedelen har varit av mindre betydelse och har under 2013/14 haft en så låg pris andel som 25 %. Vi kommer troligen nu att få se en svängning i och med att sojamjölet finns i så pass god tillgång. Det finns i år även gott om fodervete i marknaden och detta trycker naturligtvis priserna på proteinmjölet ytterligare. Som rapsodlare får vi ställa vårt hopp om bättre priser till värdet på oljan. Trots en hel del politisk oro i världen har råoljepriset inte varit något draglok hitintills i år.

Sojabönorna står dock emot de sjunkande priserna bättre än majsen och på CBOT har priskvoten soja/majs ökat från 2,5 till 3 gånger. Detta är dock en signal till lantbrukarna inför den nu stundande sådden av sojabönor på södra halvklotet. Risken att man väljer att så sojabönor i stället för majs är uppenbar. En ny stor rekordskörd i Sydamerika kan då få stora konsekvenser för vår lönsamhet i växtodlingen. Redan idag så ligger priset på sojabönor under produktionspriset. Den sydamerikanske farmaren försöker förbättra sin lönsamhet genom att så tidiga sorter, vilket minskar behovet av en del sena och kostsamma svampbehandlingar.

Enligt den prognos som SFO gjort på höstens sådda areal av höstraps så når vi i år ca
83 000 ha.
Detta är 3 000 ha mer än förra året och den största arealen höstraps sedan år 1990. Prognosen bygger på hur mycket utsäde som handeln sålt.

 
   

Källa (source): OIL WORLD    www.oilworld.de    Publicerat (published): 2014-10-30

Källa (source): OIL WORLD    www.oilworld.de    Publicerat (published): 2013-09-09

Källa (source): OIL WORLD    www.oilworld.de    Publicerat (published): 2013-09-09
Källa (source): OIL WORLD    www.oilworld.de    Publicerat (published): 2014-03-04
 
 
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson